20230201 04

การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

 

จะเป็นการสอบในแบบการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านระบบกรมแรงงาน
ซึ่งคำว่า EPS-TOPIK นั้นได้ย่อมาจากภาษาอังกฤษจากคำว่า Employment Permit System TOPIK โดยคัดเลือกจากเกณฑ์ที่ถูกตั้งผลประเมินเอาไว้ โดยความสามารถทางภาษาเกาหลีด้านพื้นฐานในการเตรียมตัวสอบ เรียกง่ายๆว่า เป็นระบบการสอบเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือคนไทยมักเรียกว่า สอบกรมแรงงาน หรือ สอบ EPS นั่นเอง

 

ประเภทของสายงานจะแยกเป็น

  • สายงานด้านการก่อสร้าง : ประเภทงานเหล็ก, ประเภทงานไม้
  • สายงานด้านเกษตร/ปศุสัตว์ : งานด้านการเพาะปลูก, ด้านการเลี้ยงสัตว์
  • สายงานด้านอุตสาหกรรม อาทิ งานเชื่อมต่อ งานประกอบ ฯ
  • สายงานด้านการประมง : ด้านงานเพาะพันธุ์ปลา

 

โดยตรงไดท้ ี่

การสอบ EPS นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรงแรงงานได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ โดยแต่ละครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบางส่วน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของช่วงเวลานั้นๆ โดยสามารถติดตามข่าวสารโดยตรงได้ที่

https://www.eps.go.kr/eo/langMain.eo?langCD=th

 

20230201 01

 

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางกรมแรงงาน ที่จะมีการอัพการรับสมัครงานต่างๆให้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ รวมถึงแนวข้อสอบ และไฟล์หนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อไปลองฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริงได้ที่

 

https://www.eps.go.kr/eo/TxtBkSprt.eo?pgID=P_000000029&menuID=10015&langCD=th

 

20230201 02 1

 

คุณสมบัติในการเข้ารับสมัครสอบ

  • หญิง – ชาย อายุในระหว่าง 18 – 39 ปี
  • จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรหรือต้องโทษคดีใดๆ
  • จะต้องเป็นบุคคลที่สายตาไม่บอดสี
  • จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีได้เนรเทศหรือติดแบล็คลิสที่ประเทศเกาหลีมาก่อน
  • จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทยหรือมีความผิดใดๆทางกฏหมายติดตัวอยู่

 

การสอบคดั เลอืก

20230201 03

 

การสอบเพอื่ คดั เกณฑน์ ัน้ จะมกี ารสอบขอ้สอบแบบการอา่ นและขอ้สอบการฟังเพอื่ เป็นเกณฑค์ ดั เลอื ก
อกี ทงั้มกี ารสอบดา้นสมรรถภาพรา่ งกายทวั่ ไปอกีเชน่ กนั โดยผทู้ สี่ ายตาบอดสหี รอื ผทู้ รี่ า่ งกายผดิ ปกตนิ ัน้
จะไมส่ ามารถทำ งานไดเ้หมอื นคนปกติกจ็ ะไมไ่ ดร้ับการพจิารณาเป็นผสู้ อบผา่ น

 

 

มาตรฐานการผา่ นการทำขอ้ สอบ

คะแนนเต็มจาก 200 คะแนน เกณฑก์ อ่ นหนา้นหี้ ากทำ คะแนนไดม้ ากกวา่ 80 คะแนน จะเทา่ กบั สอบผา่ น
เกณฑท์ ตี่ งั้ ไว ้แตช่ ว่ งหลงัสถานการณโ์ ควดิ ไดม้กี ารปรับเกณฑข์ นึ้ ทคี่ ะแนน 110 ดงันัน้ แนะนำ ใหค้ นที่
ตงั้ ใจอยากไปทำ งานทเี่ กาหลีศกึษาภาษาเกาหลพี นื้ ฐานใหไ้ดม้ ากเทา่ ทมี่ เีวลาเตรยีมตวั เพอื่ ประโยชน์
ของผสู้ มคั รสอบเอง และผทู้ ผี่ า่ นการคดั เลอื ก จะมเีวลาเหลอื สทิ ธภิ์ ายใน 2 ปีนับจากวนั ประกาศผล

 

 

การลงทะเบยีน

20230201 04

 

สำ หรับผทู้ ไี่ ดท้ ำ การสอบผา่ นการคดั เลอื กจากเกณฑก์ ารสอบวดั ระดบั ภาษาแลว้ จำ เป็นทจี่ ะตอ้ งไปทำ
การตรวจสขุ ภาพ และทำ การลงทะเบยีนเพอื่ หางานในขนั้ ตอนตอ่ ไป เพอื่ ทจี่ ะไดเ้อกสารการออก
ใบรับรองคนหางานใหไ้ด ้

 

 

จากนัน้ หากถกู ผวู้า่ จา้ง ไดเ้ลอื กตวัในการไปทำ งาน ( การถกู นายจา้งเลอื กตวั ) จะมสี ง่ สญั ญาเอกสารใน
การจา้งงานใหก้บั หน่วยงานทรี่ ับมอบหมายเพอื่ ไปดำ เนนิ การทำ สญั ญาจา้งงานที่ ศนู ยก์ ารจา้งงานใน
ลำ ดบั ตอ่ ไป