[카테고리:] การสอบ(시험)

การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)   จะเป็นการสอบในแบบการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านระบบกรมแรงงานซึ่งคำว่า EPS-TOPIK นั้นได้ย่อมาจากภาษาอังกฤษจากคำว่า Employment Permit System TOPIK โดยคัดเลือกจากเกณฑ์ที่ถูกตั้งผลประเมินเอาไว้ โดยความสามารถทางภาษาเกาหลีด้านพื้นฐานในการเตรียมตัวสอบ เรียกง่ายๆว่า เป็นระบบการสอบเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือคนไทยมักเรียกว่า สอบกรมแรงงาน หรือ สอบ EPS นั่นเอง   ประเภทของสายงานจะแยกเป็น   โดยตรงไดท้ ี่ การสอบ EPS นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรงแรงงานได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ โดยแต่ละครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบางส่วน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของช่วงเวลานั้นๆ โดยสามารถติดตามข่าวสารโดยตรงได้ที่ https://www.eps.go.kr/eo/langMain.eo?langCD=th     ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางกรมแรงงาน ที่จะมีการอัพการรับสมัครงานต่างๆให้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ รวมถึงแนวข้อสอบ และไฟล์หนังสือเรียนภาษาเกาหลีที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อไปลองฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริงได้ที่   https://www.eps.go.kr/eo/TxtBkSprt.eo?pgID=P_000000029&menuID=10015&langCD=th     คุณสมบัติในการเข้ารับสมัครสอบ   การสอบคดั เลอืก   การสอบเพอื่ คดั เกณฑน์ ัน้ จะมกี ารสอบขอ้สอบแบบการอา่ นและขอ้สอบการฟังเพอื่…

ทำความรู้จัก TOPIK (การสอบทักษะภาษาเกาหลี)   สวัสดีค่ะ! ในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ TOPIK (การสอบทักษะภาษาเกาหลี) กันค่ะ TOPIK เป็นการสอบที่เสนอให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลี เป็นประกาศนียบัตรที่สำคัญที่ช่วยให้ได้รับการรับรองทักษะภาษาเกาหลีเพื่อการศึกษาหรือการทำงานในเกาหลี มาเริ่มต้นทำความรู้จักกับ TOPIK กันเลยคะ   1. โครงสร้างของ TOPIK: TOPIK ประกอบด้วยระดับทั้งหมด 6 ระดับ คือ ระดับชาวต่างชาติระดับเริ่มต้น (1-2), ระดับกลาง (3-4) และระดับสูง (5-6) โดยแต่ละระดับจะประเมินทักษะในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง และการอ่านของภาษาเกาหลี การสอบประกอบด้วยคำถามปรนัยและคำถามสัมภาษณ์ บางระดับอาจมีการจัดทำเอกสารเขียนเพิ่มเติม   2. กำหนดการสอบและการสมัคร: TOPIK จัดสอบสองครั้งต่อปี โดยทั่วไปมักจัดในเดือนเมษายนและตุลาคม ตารางการสอบสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TOPIK หรือหน่วยงานการศึกษาเกาหลี ในการสมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์และชำระค่าสอบ   3. เตรียมตัวสอบ: เพื่อเตรียมตัวสอบ TOPIK จำเป็นต้องมีการเรียนรู้และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถใช้หนังสือและข้อสอบจำลอง TOPIK ที่เป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการสอบจริง…